6698 SAYILI KANUN UYARINCA

ÖDEME YAPILMASI KAPSAMINDA

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

 

Veri Sorumlusu        : VESER KİMYEVİ MADDELER A.Ş. ( “Veser”)

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcı ve ziyaretçilerimiz tarafından erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılması durumunda işlenebilecek olan aşağıda belirtilen kısıtlı sayıdaki kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen hükümler ile web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünde yer alan Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenmekte, mevzuatın öngördüğü tüm tedbirler alınmak suretiyle en üst düzeyde korunmaktadır.

 

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz “www.veser.com “adresindeki web sitemiz üzerinden mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacı uyarınca işlenmektedir.

 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

 

 

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanunun 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; kişisel verileriniz şirket hissedarlarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılmaktadır

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği içinde olduğumuz lisanslı ödeme kuruluşuyla paylaşılacaktır.

 

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere web sitemiz üzerinden elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda belirtilen yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve sözleşmenin ifası hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

 

Bununla birlikte; Kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca halinde işlenecektir.

 

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;   

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Veser’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, halihazırda herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, yazılı olarak Veser’e iletmeniz gerekmekte olup, yazılı başvurunuzu ileteceğiniz kanallar aşağıda belirtilmektedir:

 

Ekte yer alan başvuru formunuzu eksiksiz olarak doldurduktan sonra Veser’in Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule Apt no: 18/20 Kadıköy/İstanbul adresine, kvkk@veser.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve Veser sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine göndermek suretiyle  Veser’in yukarıda belirtilen adrese iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Veser’in 10 (on) sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Veser talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilecektir.